Nên lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và tên đảng Lao động Việt Nam


Người Việt Nam ta đều biết ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ-Cộng hòa, chứ không khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ bắt đầu có từ năm 1976, khi đó chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời, chủ tịch Hồ Chí Minh không biết đến sự đổi tên này. Trong Di Chúc của mình, chủ tịch Hồ CHí Minh cũng không nói đến sự đổi tên nước này.
Và người Việt Nam chúng ta cũng đều biết ngày mồng 3 tháng 2, năm 1930, đảng cộng sản Đông dương được thành lập.

Nhưng có lẽ phần lớn người Việt Nam ta không biết là ngày 11 tháng 11 năm 1945, Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Đông Dương ra thông báo tự ý giải tán, nội dung như sau:

“THÔNG BÁO ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG TỰ Ý GIẢI TÁN

  • Căn cứ vào điều kiện lịch sử, tình hình thế giới và hoàn cảnh trong nước, nhận rằng lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một cho nước Việt Nam giành quyền hoàn toàn độc lập;
  • Xét rằng: muốn hoàn thành nhiệm vụ dân tộc giải phóng vĩ đại ấy, sự đoàn kết nhất trí của toàn dân không phân biệt giai cấp, đảng phái là một điều kiện cốt yếu;
  • Để tỏ rằng: những đảng viên cộng sản là những chiến sĩ tiên phong của dân tộc, bao giờ cũng hy sinh tận tụy vì sự nghiệp giải phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc;
  • Để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng của nước nhà,

Ban chấp hành trung ương

Đảng cộng sản Đông dương

Họp ngày 11 tháng 11 năm 1945, nghị quyết tự động giải tán Đảng cộng sản Đông dương.

Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông dương”

Ngày 11-11-1945

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG”.///

Nội dung Thông báo tự giải tán trên của đảng cộng sản Đông dương, tôi-W.Minh Tuấn-đã đánh máy lại toàn văn từ cuốn sách “Văn kiện Đảng, 1945-1954, Tập 1, Lưu hành nội bộ, Ban nghiên cứu Lịch sử đảng trung ương xuất bản, Hà Nội-1978, In 6.000 cuốn tại Nhà máy in Trần Phú, TP.Hồ Chí Minh, số in 120/78, số xuất bản 078-LSĐ, in xong ngày 10-10-1978, gửi lưu chiểu ngày 15-10-1978”.

Đây là tài liệu “Lưu hành nội bộ” của đảng cộng sản Việt Nam, đây có phải là tài liệu bí mật quốc gia không?

Chắc là không.

Vì nếu là tài liệu bí mật quốc gia, thì nó phải được nêu tên trong dang mục Tài liệu bí mật quốc gia. Nhưng “Tài liệu lưu hành nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam” thì không thể nằm trong danh mục tài liệu bí mật quốc gia được.

Thế cho nên tôi hoàn toàn yên tâm đánh máy toàn văn Thông báo này, đưa lên trang web minhtuanbao.com này của tôi cho bạn đọc xa gần được học tập theo đường lối của đảng.

Như vậy, nước Việt Nam Dân chủ- Cộng hòa được thành lập ngày mồng 2 tháng 9, năm 1945, thì chỉ hơn 2 tháng sau, ngày 11 tháng 11 năm 1945, đảng cộng sản Đông Dương đã ra Thông báo tự giải tán đảng cộng sản Đông Dương, để đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của đảng, của giai cấp công nhân và nông dân với búa với liềm.

6 năm sau, vào năm 1951, tại đại hội đảng lần thứ 2, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951, đại hội đảng đã quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là đảng Lao Động Việt Nam.

Từ đó, với tên đảng Lao Động Việt Nam, và tên nước Việt Nam Dân chủ-Cộng hòa, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết xung quanh đảng, làm nên chiến thắng với người Pháp, và làm nên chiến thắng vang dội tại trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Sau đó, mặc dù đảng phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất, nhưng sau đó cụ Hồ Chí Minh dũng cảm cho sửa sai, tự nhận khuyêt điểm, sai lầm, nên nhân dân Việt Nam lại đoàn kết xung quanh đảng Lao Động Việt Nam, làm nên chiến thắng vang dội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, thống nhất được tổ quốc vào năm 1975.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viết Di Chúc, đã không nói gì đến việc đổi tên đảng, đổi tên nước.

Nhưng vào năm 1976, đảng đã tự ý đổi tên đảng thành đảng Cộng sản Việt Nam, và đổi tên nước là nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là điều vi phạm tư tưởng Hồ Chí Minh, vì cụ Hồ đã không hề nói đến việc đổi tên đảng, đổi tên nước này.

Bây giờ, đã 50 năm trôi qua kể từ khi cụ Hồ qua đời, và đã hơn 40 năm kể từ khi đảng tự đổi tên nước và đổi tên đảng không có ý kiến cụ Hồ, đã đến lúc đảng dũng cảm nhìn nhận lại hành động sai lầm của mình, dũng cảm cho lấy tại tên đảng Lao Động Việt Nam, và lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sửa sai không có gì xấu cả.

Cụ Hồ đã từng nói trong bức “Thư gửi các Ủy ban nhân dân các bộ, tỉnh, huyện và làng” tháng 10 năm 1945, rằng:

“Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa”.

Đảng cộng sản Việt Nam ở đâu cũng thấy treo ảnh cụ Hồ Chí Minh, rồi cho làm Lăng Bác để đảng viên và nhân dân vào thăm viếng, thế mà không làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thì quả là điều không nên.

Cụ Hồ Chí Minh ở dưới suối vàng chắc là không vui đâu.

Ý kiến của tôi về lấy lại tên nước, lấy lại tên đảng, có lẽ bây giờ vẫn đang là thiểu số.

Nhưng năm 2006, trong một kỳ họp của Quốc hội, ông Đào Duy Quát, Phó trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương đã từng nói không phải lúc nào đa số cũng đúng, khi ông nói về hướng dẫn của Ban Bí thư về đợt lấy ý kiến cho Văn kiện Đại hội Đảng 10, năm 2006.

Nguyên văn ý kiến của ông Dào Duy Quát là như sau

Đối với các ý kiến thiểu số, chúng ta không được định kiến, không được chụp mũ, bởi trên thực tế, có những ý kiến lúc này là thiểu số, nhưng qua kiểm nghiệm của thực tiễn đã được khẳng định là đúng đắn.
Đảng và nhà nước đã nhiều lần lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho các văn kiện lớn của đất nước. Như 4 lần xây dựng 4 hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992 đều có lấy ý kiến nhân dân đóng góp. Hầu hết các đạo luật trước khi được quốc hội thông qua cũng được tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp. Hoặc sau đại hội 6 của đảng về đổi mới năm 1986, nhiều nghị quyết của các hội nghị của đảng khóa 6 đã được đưa ra lấy ý kiến nhân dân trước khi đảng quyết định.
Đã đến lúc chúng ta nên định kỳ một thời gian nhất định để tổ chức trao đổi, thảo luận lại về một vấn đề nào đó để có được kết luận chính xác khoa học, bởi không phải lúc nào đa số cũng đúng”.

Đây là ý kiến thật sự đổi mới, chưa bao giờ được công khai nói rõ như thế này.
Cách đây 40 năm, đại hội 6 của Đảng năm 1986 đã quyết định đường lối “ĐỔI MỚI”, nhờ đó đã đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được tăng lên.
Thực chất của 40 năm đổi mới là gì?

Là “Cởi trói”.

Hệ thống chính trị vẫn chính trị giữ vững, nhưng kinh tế đã vận hành theo cơ chế thị trường.
Trước đổi mới, nước ta đã thực hiện theo đúng chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là quốc hữu hóa, cải tạo xóa bỏ kinh tế tư nhân, chỉ có kinh tế nhà nước và hợp tác xã, thực hiện kế hoạch tập trung, thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp, xóa bỏ thị trường tự do, giá cả được điều tiết theo mệnh lệnh của nhà nước, không phải theo thị trường… Kết quả là cả đất nước nghèo đói, sống bằng sổ gạo, tem phiếu, đi xin viện trợ nước ngoài.
Đại hội 6 năm 1986 đã quyết định đổi mới, kinh tế thị trường được hoạt động, kinh tế tư nhân được khôi phục, giá cả nói chung được tự do, kế hoạch hóa tập trung quan liêu bị xóa bỏ, nông dân được tự chủ, đầu tư nước ngoài được cho phép, thị trường chứng khoán được thiết lập, công ty nhà nước được cổ phần hóa…

Kết quả là kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện một bước, an ninh chính chị được giữ vững.

Thực chất bài học của 40 năm đổi mới là bài học:

– “hãy cởi trói”.
Nước ta đổi mới trong bối cảnh các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, Liên Xô – thành trì của CNXH cũng sụp đổ. Đảng cũng nên tổng kết vì sao các nước XHCN đó sụp đổ, và tình hình của các nước đó giờ đây như thế nào sau khi từ bỏ học thuyết Mác-Lênin.

Bởi vì với sự phát triển của Internet hiện nay và với sự ngày càng cởi mở, dân chủ hơn, thông tin về thế giới bên ngoài đến với người Việt ở trong nước không còn khó như ngày xưa nữa.
Hungary sau khi từ bỏ CNXH, thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đã đạt trên 8.270 đôla. Tương tự, nước Balan 6.090 đôla, Bulgary 2.740 đôla, Czech (Tiệp khắc cũ) 9.150 đôla, Slovakia (Tiệp khắc cũ) 6.480 đôla, Estonia 7.010 đôla, Lithuania 5.740 đôla…

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của các nước này là như sau: Hungari: 21.980 USD, Balan: 22.260 USD, Bulgari: 15.777 USD, Czec: 51.360 USD, Slovakia: 26.130 USD, Estonia: 20.069 USD, Lithuania: 21.410 USD.
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tên nước Việt Nam Dân chủ-Cộng hòa, và tên đảng Lao động Việt Nam, đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi trong 2 cuộc chiến tranh anh dũng, giành được độc lập năm 1954, và thống nhất được tổ quốc năm 1975.
Năm 1976, đảng đổi tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi đó cụ Hồ đã mất, cụ Hồ không biết đến sự đổi tên này.

Cũng năm 1976, tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội đầu tiên năm 1946 đặt tên, bị đổi thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ Hồ cũng không biết đến sự đổi tên này.
Đảng cộng sản Việt Nam nên dũng cảm cho thảo luận lại vấn đề đổi tên đảng, đổi tên nước, để lấy lại tên Đảng Lao Động Việt Nam, và lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ, Cộng hòa.

Đảng nên mạnh dạn quyết định đưa ra trưng cầu ý kiến toàn Đảng, toàn dân, là có nên trở lại tên Đảng Lao động Việt Nam, và tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay không, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng lý luận cho Đảng để lãnh đạo phát triển đất nước trong thời kỳ mới sau corona COVID19.

Học thuyết lỗi thời nên vứt vào toa-let

Phải xem xét lại học thuyết của ông Mac-Lenin, phần nào tốt thì giữ lại, phần nào không phù hợp thì cương quyết bỏ, cho vào toa-let, lấy lợi ích của dân tộc đặt lên trên lợi ích của giai cấp, của đảng phái, như Tuyên bố tự ý giải tán của đảng cộng sản Đông Dương đã dũng cảm nói cách đây 80 năm, ngày 11 tháng 11 năm 1945.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *