Author Archives: W.Minh Tuan

How did I self-nominated for the Hanoi People’s Council in 1994-1999?

W.Minh Tuan

In 1994, for the first time in Vietnam, the Law on Election of the People’s Councils and People’s Committees at all local levels allowed independent candidates, that is, self-nomination.

This is an unprecedented innovation in Vietnam.

Before 1994, candidates for the election of the people’s council were only people nominated by organizations, but actually introduced by the Việt Nam communist party. Continue reading

Tôi đã tự ứng cử vào hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 1994-1999 như thế nào?

W.Minh Tuấn

Năm 1994, lần đầu tiên ở Việt Nam, Luật bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp cho phép có ứng cử viên độc lập, tức cho phép tự ứng cử.

Đây là sự đổi mới chưa từng có ở Việt Nam.

Trước năm 1994, các ứng cử viên cho bầu cử hội đồng nhân dân chỉ là người do các tổ chức đề cử, mà thực chất là do đảng giới thiệu. Continue reading

Three heroic American soldiers Thompson, Colburn, Andreotta in the My Lai massacre in 1968.

W.Minh Tuan

The world public opinions know a lot about the My Lai massacre, Quang Ngai province on March 16, 1968, during Việt Nam war, but few people know about the 3 brave Americans who tried to stop this massacre, and tried to save many Vietnamese lives in that massacre.

They were Corporal Thompson, Corporal Colburn, and pilot Andreotta. Continue reading

Ba người lính Mỹ anh hùng Thompson, Colburn, Andreotta trong vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968.

W.Minh Tuấn

Dư luận thế giới biết nhiều về vụ thảm sát Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi ngày 16 tháng 3 năm 1968, nhưng ít người biết đến 3 người Mỹ dũng cảm đã cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát này, và đã cố gắng cứu sống nhiều người VN trong vụ thảm sát đó.

Đó là hạ sĩ Thompson, hạ sĩ Colburn, và phi công Andreotta. Continue reading

Hello Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director of WHO: Stop wrong advices

Only outdoor exercise, eat balanced food, help each other can prevent corona

Hello, Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of WHO-World Health Organization.

Perhaps you already known me, because I have emailed you several times to suggest solutions to prevent corona COVID19, but you never reply.

Now, November 2022, it has been 3 years since the corona pandemic broke out, and it has also been 3 years since you and your WHO- world health organization, delivered 6 tips to the world, to prevent the corona pandemic, but no use: wash hands, wear mask, vaccine, stay home, lock down, social distancing. Continue reading

Treatment without drugs, lesson 6: Vitamin B6, B12, zinc, morning exercise, sun exposure, running, muscle training is a panacea for insomnia.

 

 

Sunlight, outdoor exercise, meeting, talking, eat balanced food can help you to get beautiful dream

W.Minh Tuan

In the world, insomnia is increasing, because of increasingly modern society, living more and more indiscriminately, not in moderation, eating unnaturally, eating a lot of processed, canned and bottled foods, fried food, boiled, stewed, less green vegetables, sit down too much, sedentary, rarely out in the sun, addicted to the internet, addicted to iphone, addicted to watching Netflix movies, and tabaco, coffee, beer, alcohol,,,. Continue reading

Chữa bệnh không dùng thuốc, bài 6: Vitamin B6, B12, chất kẽm zinc, tập thể dục buổi sáng, phơi nắng, chạy, tập cơ bắp là thần dược chữa bệnh mất ngủ.

W.Minh Tuan

Trên thế giới, bệnh mất ngủ đang ngày càng tăng lên, vì xã hội ngày càng hiện đại, sống ngày càng bừa bãi, không điều độ, ăn uống phản tự nhiên, ăn nhiều đồ chế biến, đồ đóng hộp, đóng chai, đồ rán, luộc, hầm, ít rau xanh, ít vận động, ít ra ngoài nắng, nghiện internet, nghiện iphone, nghiện xem phim Netflix,,,,. Continue reading

History often changes from unexpected events

W.Minh Tuan

On December 7, 1941, when the Japanese army launched a surprise attack on the US military’s Pearl Harbor naval base in the Hawaiian Sea, the Japanese could not have known that it was the beginning of their defeat.

Japanese defeat in World War II, and the price they had to pay, was even more terrible, when two American atomic bombs were dropped on Hiroshima on August 6, and on Nagazaki on August 9, 1945. The entire feudal polity that lasted for more than 4000 years in Japan began to collapse after that Pearl Harbor incident. Continue reading

Lịch sử thường thay đổi từ những sự kiện không ngờ tới

W.Minh Tuấn

Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, khi quân đội Nhật mở đầu cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của quân đội Mỹ ở vùng biển Hawai, thì người Nhật không thể biết rằng đó là sự mở đầu của sự thất bại của họ trong Chiến tranh thế giới thứ 2, và cái giá mà họ phải trả còn khủng khiếp hơn nữa, 2 quả bom nguyên tử người Mỹ trả thù ném xuống Hiroshima ngày mồng 6 tháng 8, và xuống Nagazaki ngày mồng 9 tháng 8 năm 1945. Toàn bộ chính thể phong kiến kéo dài hơn 4000 năm ở Nhật đã bắt đầu bị sụp đổ sau sự kiện Trân Trâu Cảng đó. Continue reading

Should take back the name of the Democratic Republic of Vietnam, and the name of the Labor Party of Vietnam

W.Minh Tuan

We all Vietnamese know that on September 2, 1945, President Ho Chi Minh read the Declaration of Independence, giving birth to the Democratic-Republic of Vietnam, not the Socialist Republic of Vietnam. The name of the Socialist Republic of Vietnam only started in 1976, when President Ho Chi Minh passed away, President Ho Chi Minh did not know about this name change. In his Will, President Ho Chi Minh also did not mention the name change of Viet Nam country.

And we Vietnamese also know that on February 3, 1930, the Indochinese communist party was established.

But perhaps most Vietnamese people do not know that on November 11, 1945, the Central Committee of the Communist Party of Indochina issued a notice to voluntarily disband, with the following content:

Continue reading